Deconstrucció de l'amor romàntic a través del teatre social

Recursos pedagògics

Treball de Fi de Grau d'Adriana Fontàs, estudiant de Psicologia Social a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Aquest estudi ha volgut propiciar un procés de deconstrucció dels discursos entorn l’amor romàntic en un grup d’adolescents a partir de les eines que ofereix el Teatre Social. Aquest procés s’ha volgut realitzar perquè, per una banda, s’ha considerat essencial tractar el fenomen de l’amor romàntic des de la deconstrucció dels discursos per evitar les conseqüències que provoca aquest model d’amor que preval actualment a la nostra societat: des de les desigualtats entre homes i dones, passant per frustracions en les relacions amoroses i acabant, ns i tot, en la violència de gènere. D’altra banda també s’ha considerat necessari fer més propostes relacionades amb el Teatre Social com a eina transformadora, per l’escassa investigació i documentació teòrica trobades en aquest sentit.

Per a dur-lo a terme s’ha utilitzat metodologia qualitativa, realitzant primerament una recerca documental i de projectes per conèixer més de prop el model d’amor romàntic i els mètodes utilitzats en Teatre Social; posteriorment dissenyant un taller de Teatre Social en un grup de 10 adolescents d’entre 15 i 17 anys, plantejat des d’una quasi- etnogra a, on les tècniques de Teatre Social eren utilitzades com a una eina més d’investigació, a partir de les quals es van deconstruir els discursos al voltant de l’amor romàntic; i nalitzant amb una re exió crítica sobre les possibilitats que ofereixen aquestes tècniques de Teatre Social com a eines per a propiciar una transformació social.

Els resultats ens han portat a concloure, que realment s’ha pogut propiciar un procés de deconstrucció de discursos entorn l’amor romàntic a un grup d’adolescents i que, per tant, les tècniques de Teatre Social són una bona eina per a aquest tipus de processos, malgrat que els discursos dominants es troben molt calats i es fa més difícil en termes de transformació social, ja que impliquen molts altres factors. Malgrat tot, calen més investigacions en aquest sentit. 

Imatge: