Memòries i transparència

Organigrama i governança de NUS

Deconstrucció de l'amor romàntic a través del teatre social

Treball de Fi de Grau d'Adriana Fontàs, estudiant de Psicologia Social a la Universitat Oberta de Catalunya. 

Aquest estudi ha volgut propiciar un procés de deconstrucció dels discursos entorn l’amor romàntic en un grup d’adolescents a partir de les eines que ofereix el Teatre Social. Aquest procés s’ha volgut realitzar perquè, per una banda, s’ha considerat essencial tractar el fenomen de l’amor romàntic des de la deconstrucció dels discursos per evitar les conseqüències que provoca aquest model d’amor que preval actualment a la nostra societat: des de les desigualtats entre homes i dones, passant per frustracions en les relacions amoroses i acabant, ns i tot, en la violència de gènere. D’altra banda també s’ha considerat necessari fer més propostes relacionades amb el Teatre Social com a eina transformadora, per l’escassa investigació i documentació teòrica trobades en aquest sentit.

Per a dur-lo a terme s’ha utilitzat metodologia qualitativa, realitzant primerament una recerca documental i de projectes per conèixer més de prop el model d’amor romàntic i els mètodes utilitzats en Teatre Social; posteriorment dissenyant un taller de Teatre Social en un grup de 10 adolescents d’entre 15 i 17 anys, plantejat des d’una quasi- etnogra a, on les tècniques de Teatre Social eren utilitzades com a una eina més d’investigació, a partir de les quals es van deconstruir els discursos al voltant de l’amor romàntic; i nalitzant amb una re exió crítica sobre les possibilitats que ofereixen aquestes tècniques de Teatre Social com a eines per a propiciar una transformació social.

Els resultats ens han portat a concloure, que realment s’ha pogut propiciar un procés de deconstrucció de discursos entorn l’amor romàntic a un grup d’adolescents i que, per tant, les tècniques de Teatre Social són una bona eina per a aquest tipus de processos, malgrat que els discursos dominants es troben molt calats i es fa més difícil en termes de transformació social, ja que impliquen molts altres factors. Malgrat tot, calen més investigacions en aquest sentit. 

Anàlisi de la construcció de significat en un Teatre Fòrum

Treball de Fi de Mâster d'Aina Pinyol. Màster en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge de la Universitat Pompeu Fabra. 

Aquest treball beu d'aportacions fonamentades en la lingüística i analitza, des d'una mirada crítica, multimodal i holística, com es construeix el significat en una seqüència de Teatre- Fòrum —mètode del Teatre de l'Oprimit— on es parla sobre el control de la parella a través del What's App. L'estudi corrobora la capacitat d'influència de la joker en l'acte comunicatiu (Dwyer, 2004) i posa damunt de la taula estratègies discursives indispensables per empoderar els espectactors. També dóna compte de la importància de la comunicació no verbal i aporta evidències que l'arrelament a l'ideal d'amor romàntic és la causa profunda de la problemàtica social plantejada. 

El Potencial del Teatro Foro como Herramienta de Investigación

En este artículo vamos a presentar el Teatro Foro como herramienta de investigación, e intentaremos plasmar las conexiones que tiene con la teoría social crítica, y las epistemologías feministas. A lo largo del artículo daremos cuenta del proceso, de la trastienda que nos ha conducido hasta este planteamiento. Intentaremos huir de “las cosas como tienen que ser” para sincerarnos y mostrar esa parte de la cocina, de trastienda, que difícilmente puede verse. A su vez, no vamos a dar ninguna receta, sino compartir reflexiones y dejar algunas cuestiones inconclusas. 

De la investigación mediante relatos de vida al teatro social: el caso de la brecha digital de género

Resumen

El presente es un proyecto de investigación-acción, cuyo objetivo fue promover el interés por el uso experto de tecnologías en mujeres jóvenes, con miras a reducir la dominación masculina del sector tecnológico. A partir de la elaboración de relatos de vida de mujeres estudiantes de informática, diseñamos y representamos una obra de teatro-foro en institutos de secundaria, cuyo contenido recreaba las vivencias de las chicas con la tecnología. Las situaciones conflictivas se transformaron, con el fin de superar los problemas planteados y de empoderar a las participantes. Utilizando el teatro social, mostramos cómo se pueden ensayar nuevas formas de acción ante situa- ciones de opresión, criticamos las asociaciones establecidas entre género y tecnología y formulamos recomendaciones para favorecer que las mujeres opten por el ámbito tecnológico.

Palabras Clave

brecha digital de género; teatro social; investigación-acción; relatos de vida 

TFM Andrea Parra (2015) Juegos de empoderamiento. Teatro del Oprimido contra la Violencia de género

Treball de Fi de Màster.

Màster en Recerca i Intervenció Psicosocial del Departament de Psicologia Social de la Universitat Autònoma de Barcelona

Curs 2014-2015. 

Síntesi: 

El abordaje de la violencia de género, específicamente la violencia contra la mujer, se encuentra en el centro del debate social actual. Desde distintas posiciones ideológicas se proponen maneras de entender y enfrentar el problema, generando un escenario dificultoso que necesita de nuevas propuestas para abordar el tema dando cuenta de su complejidad. En la presente investigación exploramos el Teatro del Oprimido como facilitador de empoderamiento respecto a la violencia de género, a través de una etnografía focalizada realizada en espacios de talleres para estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Problematizando las formas con las que se busca generar empoderamiento, a través de una descripción densa, reflexionamos sobre las dinámicas teatrales y las relaciones de poder compuestas dentro de un taller. Encontramos nuevas posibilidades de acción frente a situaciones de violencia o inequidad de género en donde el cuerpo es nuestra principal herramienta de trabajo y de generación de conocimientos. Realizamos aportaciones al contexto macro social por medio del análisis del espacio de taller, rescatando la riqueza del teatro del oprimido como herramienta de transformación social.

Palabras clave: Violencia de género, Teatro del oprimido, patriarcado, empoderamiento. 

Memoria de actividades

 

Evaluaciones Teatre Foro“Te amo” (Fuenlabrada)

 

Avaluacions Teatre Fòrum “Te amo” (Fuenlabrada)

 

Memòria d'activitats